Nachfolgend darf ich Euch meine Pferde vorstellen:

Simmerl

geb. 12.03.2004

V: Schwarzenberg

M: Nina

Nero

 geb.

V:

M:


Sir Roschka "Stamperl"

geb. 07.04.2011

V: Simmerl

M: Piroschka

Valentino "Voitl"

geb. 24.04.2014

V: Vulkanstein

M: Finni